A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének közleménye

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) a Magyar Közlönyben 2020. július 24-én megjelent, 1430/2020. (VII. 23.) számú kormányhatározatból értesült az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) 2020. évi többletforrás-juttatásának módjáról és az új típusú finanszírozási rendszer bevezetéséről. A kormány az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatóhelyeinek feladatarányos finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról c. határozatnak 2.b pontjában rögzítettek szerint a 2020. évi 11 milliárd Ft többletforrást a Kiválósági ösztöndíjak alcím javára biztosítja, kétségessé téve így a bértömeg sokszor megígért emelésének végrehajtását. A TDDSZ a többletforrás kizárólag kiválósági címen történő felhasználását értelmetlennek tartja és ellenzi, ugyanakkor határozottan kéri, hogy az ELKH illetékes vezetői ennek a rendelkezésnek a pontos tartalmáról mielőbb informálódjanak, és a biztosított forrás felhasználásának tervezett módjáról a lehető legrövidebb időn belül értesítsék a kutatóközpontokat és -intézeteket. A TDDSZ mint az ELKH dolgozóinak reprezentatív szakszervezete elvárja, hogy az ELKH a legnagyobb nyíltsággal kezelje és a kutatóhálózat kollektívája felé közvetítse a finanszírozási és bérjuttatási átalakítást célzó kormányzati elképzeléseket és azok megvalósítási szándékának minden részletét.

A TDDSZ nem tartja kellően megalapozottnak ugyanezen kormányhatározat 1. pontjában foglaltakat sem, amely szerint “a Kormány egyetért az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat bemutatott intézményi stratégiai irányelveivel, valamint a kutatóhelyek vonatkozásában a kutatási teljesítményt figyelembe vevő, feladatarányos forrásallokációs rendszer bevezetésének szükségességével, amely a bázisalapú finanszírozást váltja fel”. Sem a szakszervezet, sem a kutatóhálózat dolgozói nem ismerik azt a hivatkozott intézményi stratégiát, amely egy “ilyen” finanszírozási formát irányozna elő, különös tekintettel arra, hogy előzőleg mind az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), mind az ELKH illetékesei is a több pilléren nyugvó finanszírozási modell bevezetését javasolták, a bázisfinanszírozás mint egyik pillér megtartása mellett. A kutatóhálózat vezetői és munkatársai az elmúlt több mint egy évben számtalanszor kifejtették, hogy a bázisfinanszírozás teljes megvonása alapjaiban lehetetlenítené el az kutatóhálózat működését és az ott dolgozók munkáját. Ezen aggályát Maróth Miklós, az ELKH elnöke is többször kifejtette, és így vélekedett erről megválasztása utáni nyilatkozataiban Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke is.

A kormányhatározatban szereplő “feladatarányos forrásallokációs rendszer” fogalma nem ismert, jelenleg sem az egyes kutatóközpontok és -intézetek egésze, sem egyes kutatócsoportjai, sem kutatói számára nem értelmezhető, különösen a teljesítményértékelési rendszerek kidolgozásának elvárása szempontjából. A TDDSZ felhívja a figyelmet arra is, hogy  az ITM és az ELKH vezetése által többször megfogalmazott igény a teljesítményértékelési módszerek kidolgozására szintén ellentmond a jogviszony-változtatás sürgető igényének.

A TDDSZ az ELKH dolgozói tekintetében minden szempontból ellenzi a közalkalmazotti jogviszony kivezetését és ezzel az eddigiekben alkalmazott kutatóiéletpálya-modell megszüntetését. A dolgozók nagyobb összegű juttatásban való részesítése – minden ellenkező híreszteléssel szemben – rugalmasan megoldható a közalkalmazotti státusz keretei között. Mindezek miatt a TDDSZ tagsága azt várja az ELKH vezetésétől, hogy az álljon ki a kutatóhálózati dolgozók közalkalmazotti státusza mellett, és ennek keretében törekedjen a régóta húzódó bérrendezésre.

A TDDSZ elnökségének levele a Liga elnökasszonyának

A TDDSZ elnöksége levelet küldött a Liga Szakszervezetek elnökasszonyának, amelyben kérte, hogy a politikai állásfoglalást tartalmazó nyílt levelek és állásfoglalások publikálása előtt egyeztessen a Liga választott tisztségviselőivel. A Liga és a Munkástanácsok elnöke által április elsején jegyzett közös levél politikai tartalmával nem értünk egyet, mivel a levél a kormányt úgy igyekszik beállítani, mint a munkavállalók érdekeiért küzdő szervezetet, amire gyorsan és erősen rácáfolt például az a tény, hogy a kormány időközben mindenféle egyeztetés nélkül benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely a kulturális szférában dolgozó mintegy 20.000 embertől elvenné a közalkalmazotti státuszt. Közalkalmazottként teljes mértékben át tudjuk érezni a helyzetet, és felháborítónak tartjuk a kormánynak ezt a lépését. Egyszersmind teljes szolidaritásunkat fejezzük ki az érintett dolgozók irányába.

Támogatjuk a pedagógusokat

A Pedagógusok Szakszervezete, a Civil Közoktatási Platform és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közös levelet juttatott el a kormányhoz, melyhez számos, oktatásban érintett szervezet is csatlakozott. A levélben többek között a Nemzeti Alaptanterv szeptemberre tervezett bevezetésének elhalasztását, a szakképzésben zajló átalakítások leállítását és az érettségivel kapcsolatos mihamarabbi tájékoztatást sürgetik. A levél az alábbi linken olvasható: http://www.pdsz.hu/cikk/37552

A TDDSZ a levélben leírtakkal messzemenőkig egyetért, és támogatását és szolidaritását fejezi ki. Különösen felháborítónak tartjuk, hogy a világjárvány ideje alatt a kormány, miközben a munkahelyek megmentéséről szónokol, a szakképzési rendszert “átalakítja”, olyan módon, hogy az ott dolgozók a Közalkalmazotti törvény hatálya alól való kikerüléssel hátrányosabb munkajogi helyzetbe kerülnek.

Levelet írtunk az ELKH-nak

Egyre növekvő aggodalommal figyeljük az ELKH intézeteinél zajló, a munkavállalók jelenlegi jogállásának megszüntetését előkészítő folyamatokat. Mindezt rejtőzködve, az érintett dolgozók érdemi informálása és véleményük kikérése nélkül kívánják végrehajtani. Ezért levelet küldtünk az ELKH vezetőinek, amiben a közvetlen konzultációk és a tiszta beszéd fontosságára is igyekeztünk felhívni a figyelmet.

A TDDSZ támogatja a KKDSZ nyílt levelét

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete nyílt levelet intézett Magyarország miniszterelnökéhez, a magyar kormányhoz, a magyar parlamenti képviselőkhöz, hogy biztosítsanak tisztességes béreket a közművelődési és közgyűjteményi területeken dolgozóknak. A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete támogatja a KKDSZ nyílt levelét, a nemzeti kultúra ügyét és a kultúrát őrző munkatársak követelését.

A TDDSZ csatlakozik a Tüntetés a közoktatásért demonstrációhoz

A TDDSZ csatlakozik a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) által szervezett Tüntetés a közoktatásért című demonstrációhoz.

A TDDSZ a volt akadémiai kutatóintézet-hálózat reprezentatív szakszervezete. Mint a magyar kutatásban, fejlesztésben és oktatásban jelentős részt vállaló közalkalmazottak, aggodalommal figyeljük a kormánynak azon tevékenységét, ami a közalkalmazotti státusz kiürítését, a bértábla fizetési fokozatainak megalázóan alacsonyan tartását, a meglévő oktatási struktúra értelmetlen átszervezését és központosítását célozza.

Az elmúlt évben az MTA-tól való elcsatolásunk során a mi esetünkben is felmerült a közalkalmazotti státusz elvesztése, ami nagyon nagy érvágás lenne mindannyiunknak. A Közalkalmazotti törvény hatálya alá való tartozás számos olyan előnnyel és kedvezménnyel jár, ami minimális szinten ellensúlyozni képes a borzasztóan alacsony fizetést. Mind az oktatói, mind a kutatói pálya hivatás, amit az ember addig próbál művelni, ameddig hagyják. Rendkívül nagy veszteség lenne, ha azoknak az elhivatott embereknek, akik nap mint nap egyéni áldozatokat hoznak azért, hogy taníthassák más gyerekeit, azzal kéne szembesülniük, hogy új munkát (nem hivatást, munkát) kell keresniük, mert a régit ellehetetlenítették.

A TDDSZ kiemelt feladatának érzi a közalkalmazotti státusz megtartását, a jelenlegi közalkalmazottak státuszának védelmét, a közalkalmazotti bértábla felfelé módosítását és a kutatói és oktatói szabadság biztosítását. Ezért a TDDSZ szolidaritását fejezi ki, és támogatja a PSZ-t az oktatás jövőjéért való fellépésben, valamint részt vesz a szombati demonstráción.

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének nyilatkozata

Az Országgyűlés 2019. július 2-án megszavazta a hazai kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvényt, mely többek között létrehozza az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot (ELKH), és az MTA kutatóintézet-hálózatát ez alá a szervezet alá sorolja át. Az ELKH Irányító Testületének (IT) elnökévé a miniszterelnök Maróth Miklóst nevezte ki. 

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) igyekszik mindent megtenni azért, hogy a jelenlegi törvényi keretek között továbbra is működőképes, hatékony és a dolgozók számára élhető maradjon a kutatóhálózat, ezért levélben felvette a kapcsolatot Maróth Miklóssal és az IT többi tagjával. Ebben tájékoztatta őket, hogy a TDDSZ az ELKH IT által átvett kutatóhálózat dolgozóinak reprezentatív szakszervezete, és tárgyalást kezdeményez az elnökkel a felállítandó új struktúráról és abban a dolgozók érdekképviseletéről. Maróth Miklós válaszlevelében kérdéseket fogalmazott meg a dolgozók felé, amelyekről a nyilvánosság is értesülhetett a sajtóból. 

A TDDSZ elnöke, mint a kutatóhálózat reprezentatív szakszervezetének elnöke, több ezer dolgozó képviseletében küldte el levelét annak a szervezetnek az elnökének, amely az MTA-tól elcsatolt kutatóhelyek vezetését látja el szeptember 1-től. Vagyis két hivatalos szervezet elnöke közötti levelezésről van szó, nem magánlevelekről. 

A TDDSZ működése – ahogy a nevében is benne van – demokratikus, ami jelen esetben azt jelenti, hogy az információáramlás nyílt, a hírek és a levelek, így Maróth Miklós válaszlevele is, eljutnak a teljes tagsághoz. Az Elnökség iránymutatást tud megfogalmazni az információk kezelésére, de felügyelni és ellenőrizni nem tudja azt. Így történhetett meg, hogy Maróth Miklós válasza nyilvánosságra került, és a sajtó az előzmények ismertetése nélkül tálalta azt. Jelen nyilatkozat célja a levelet kontextusba helyezni. Továbbá az Elnökség jelen nyilatkozatban deklarálja, hogy a levél nyilvánosságra hozatala a TDDSZ Elnökségének tudta és beleegyezése nélkül történt, és hogy továbbra is célja, hogy a tárgyalásokat nyugodt és hivatalos körülmények között végezze. 

Budapest, 2019. szeptember 6.

Szécsényi Tibor

a TDDSZ elnöke