A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 2020. december 1-i Küldöttgyűlésének határozata

Az ELKH kutatóhálózatában dolgozók közalkalmazotti státusának elvétele kapcsán az ELKH mintaszerződést készített. Sajnos ennek több pontja jogi szempontból problémás.

A TDDSZ kérésére egy munkajogász átnézte ezt a mintaszerződést, és több problémát talált.

A TDDSZ azt javasolja az ELKH kutatóhálózatában dolgozóknak, hogy amikor megkapják az új munkaszerződést, ellenőrizzék az alábbiakat. (Kivéve persze, ha eleve nem kívánja elfogadni a státus megváltoztatását, és inkább a kilépést választja.)

1) A mintaszerződésben szerepelő szöveg:

A Munkavállaló a szerződés hatálya alatt a tájékoztatási és együttműködési kötelezettsége keretében – köteles a Munkáltatónak írásban bejelenteni a létesítendő, illetve fenntartani kívánt

  1. további munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, szervezetben személyes közreműködéssel járó jogviszonyt, illetve
  2. a más jogi személynél vállalt vezető tisztséget (pl. gazdálkodó szervezetben, szövetkezetben, alapítványban, költségvetési szervben), illetve végezni kívánt vállalkozási vagy egyéb tevékenységet.

A jogi szakvélemény szerint ez a pont ebben a formában jogellenes. Az Mt. nem ad felhatalmazást a munkáltatónak arra, hogy a munkavállalóját bármilyen egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyáról, vagy vezető tisztségéről, vállalkozási „vagy egyéb tevékenységéről” nyilatkoztassa.

Kizárólag a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése esetén írhat elő ilyen kötelezettséget. Mivel ezt egy előző pont már tartalmazza, ez a pont felesleges, vagy szigorúan utalni kell benne, hogy a bejelentési kötelezettség csak akkor terheli a munkavállalót, ha a további jogviszony a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti. Nyilvánvaló, hogy számos mellékállás, vállalkozás, vezetői tisztség stb. egyáltalán nem jár ilyen hatással, ezért a bejelentése sem írható elő.

Ezt a pontot ezért célszerű törölni.

2) A mintaszerződésben szerepelő szöveg:

A Munkavállaló a Munkáltató által biztosított munkaeszközöket kizárólag a jelen munkaszerződésben meghatározott feladatainak ellátására használhatja. A Munkavállaló felelős a munkaeszközök használatáért és megóvásáért. A Munkavállaló a munkába járáshoz elengedhetetlenül szükséges személyes tárgyain kívül semmit sem vihet be, illetve hozhat ki a munkahelyéről. Az informatikai biztonságról rendelkező szabályozók határozzák meg a mobil adathordozó eszközök kezelésének szabályait, különös tekintettel a kiviteli-behozatali engedélyezés feltételeire. Ha a Munkavállaló az előírt szabályokat megszegi, a bekövetkezett kárért Munkáltató nem, Munkavállaló viszont az Mt. rendelkezései szerint felel.

A jogi szakvélemény szerint a vastagon szedett rész semmis kikötés. A munkáltató kártérítési felelőssége megállapodásban nem zárható ki, semmilyen körben. Ebben az esetben is a munkáltatói kártérítési felelősség általános szabályai irányadóak (Mt. 166. §). Az utolsó mondatot ezért célszerű törölni.

3) A mintaszerződésben szerepelő szöveg:

A Munkáltató a Munkavállalónak a jelen pontban meghatározott tilalom ellenére bevitt dolgaiban bekövetkezett károkért kizárólag szándékos károkozás esetén felel.

A jogi szakvélemény szerint ez így pontatlan megfogalmazás, ebben a formában semmis. A törvény valójában így rendelkezik:

A munkáltató előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató engedélyével vihetők be. E szabályok megsértése esetén a munkáltató a bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása esetén felel [Mt. 168. § (2) bek.].

Vagy a szabály pontos idézése szükséges, vagy az egész mondat elhagyása a szerződésből. (Ha nincs a munkahelyre bevitt dolgokért fennálló kárfelelősségre utalás a szerződésben, akkor is az Mt. irányadó, annak szövegét felesleges megismételni a szerződésben.)

4) A mintaszerződésben szerepelő szöveg:

A Munkavállaló vállalja, hogy a munkaviszony ideje alatt és annak bármely okból való megszűnését követően a munkaviszonyával összefüggésben tudomására jutott valamennyi tényt, adatot és információt titokban tartja, bizalmasan kezeli és azokat harmadik személynek sem szóban sem bármilyen más módon nem hozza tudomására.

Ez a pont alapvetően korlátozza a tudományos kutatás szabadságát: lehetetlenné teszi a kutatási eredmények közzétételét akár előadás, akár írott publikáció formájában. Emellett lehetetlenné teszi, hogy ha bármilyen okból megszűnik a foglalkoztatása a jelenlegi munkahelyén, akkor folytassa a tudományos kutatói pályáját, hiszen semmit nem használhat fel az itt megszerzett ismereteiből.

A kutatói munkakörben dolgozóknak javasoljuk a pont törlését, vagy helyettesítését az az MT. 8.§ (4) bekezdésével:

A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

5) A mintaszerződésben szerepelő szöveg:

A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a KFI tv., az Mt. rendelkezései, valamint a Munkáltató mindenkor hatályos foglalkoztatási szabályai alkalmazandók. A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a Munkáltató belső utasításai és szabályzatai írásban közöltnek minősülnek, amennyiben azok a helyben szokásos módon és általában ismert módon közzétételre kerülnek.

A jogi szakvélemény szerint a vastagon szedett rész semmis kikötés. A jognyilatkozatok alaki kötöttségére és közlésére vonatkozó szabályokat az Mt. eltérést nem engedõen szabályozza az I. Részben (Mt. 22-24. §). A helyben szokásos közzététellel szigorúan csak az Mt. 22. § (2) bekezdés b) pontban felsorolt jognyilatkozatok közölhetőek. Ezt a mondatot törölni kell a megállapodásból.

6) További észrevétel a mintaszerződésben szerepelő szöveghez:

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltató a Munkavállalót 2021. január 01. napjától határozatlan időtartamú munkaviszony keretében foglalkoztatja tovább.

A jogi szakvélemény javasolja a szöveg egyértelműsítését annak hozzáadásával, hogy:

A Munkavállalónak a Munkáltatónál 2020. december 31. előtt közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt a jelen munkaviszonyban töltötte volna el.

Amikor a munkáltató elküldi az új munkaszerződést, azt mindenképpen szükséges azonnal alaposan elolvasni, és ha valaki abban bármilyen hibát talál, még aznap kérni annak javítását. A szerződés később már nem módosítható, azt a munkavállaló abban a formában kell elfogadja. Ha nem fogadja el, akkor december végén megszűnik a munkahelye.

A TDDSZ különösen az 1., 2. és a 4. pontokat tartja különösen komoly problémának.

Azt javasoljuk, hogy amennyiben ezek a pontok a mintaszerződésben szereplő formában kerülnek be a számára kiküldött szerződésbe, akkor emeljen ezek ellen kifogást. Vagy kérje a szerződés javítását, megadva a jogi szakvéleményben adott megoldást, vagy maga javítsa ki a szerződés szövegében ezeket a pontokat, és küldje vissza azzal, hogy a szerződés kiküldött szövege hibás volt, és a hibákat javította.

Akármelyik megoldás mellett dönt, érdemes mindjárt azt is jelezni, hogy a javított szerződést a maga részéről elfogadja. Erre 15 napja lesz, de persze nem kell megvárni, hogy az elteljen. Nehogy az történjen, hogy semmit nem ír alá, és ezzel lemond a továbbfoglalkoztatásról!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük